НАБАВКЕЈавна набавка РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ КОТЛА

- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
- УГОВОР о поправци топловодног котла

Рок за достављање понуда продужава се до 20.07.2022. године до 10,00 часова.Молимо понуђаче да попуне све ставке у обрасцу понуде (појединачне и укупне цене) због одштетног захтева из осигурања, као и све празне ставке из модела уговора.

Јавна набавка за екскурзију ученика за школску 2021-2022. годину

- Модел оквирног споразума
- Образац трошкова припремања понуде
- Структура цене
- Техничка спецификација партија 1
- Техничка спецификација партија 2
- Техничка спецификација партија 3
- Техничка спецификација партија 4
- Техничка спецификација партија 5
- Техничка спецификација партија 6
- Техничка спецификација партија 7
- ОДЛУКА о додели уговора

План јавних набавки за 2022. годину

План

Powered by WebExpress