НАБАВКЕЈавна набавка за екскурзију ученика за школску 2021-2022. годину

- Модел оквирног споразума
- Образац трошкова припремања понуде
- Структура цене
- Техничка спецификација партија 1
- Техничка спецификација партија 2
- Техничка спецификација партија 3
- Техничка спецификација партија 4
- Техничка спецификација партија 5
- Техничка спецификација партија 6
- Техничка спецификација партија 7
- ОДЛУКА о додели уговора

План јавних набавки за 2022. годину

План

Powered by WebExpress