Документи школе


- Школски развојни план 2020-2025. - НАЦРТ
- Списак УЏБЕНИКА
- ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА о избору уџбеника за школску 2020-2021.годину
-Завршни рачун за 2019.годину
-СТАТУТ ШКОЛЕ
- Информатор о раду
- Годишњи план рада за школску 2019-2020. годину
-Летопис школске 2018-2019
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2018-2019
- Завршни рачун за 2018.годину
- ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019
- ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ ЂУРА ЈАКШИЋ“
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“
- ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ЂУРА ЈАКШИЋ"
- СТАТУТ ШКОЛЕ ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“
- ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
- ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА/ДЕЦЕ ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
- ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
- П О С Л О В Н И К О Р А Д У Ш К О Л С К О Г О Д Б О Р А ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“
- П О С Л О В Н И К О Р А Д У САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
- ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ"
- Годишњи план рада за школску 2018-2019. годину
- ДАН "ОТВОРЕНИХ ВРАТА"
- Завршни рачун за 2017.годину
- Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2017-2018. годину
- Годишњи план рада за школску 2017-2018. годину
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2016-2017 годину
- Распоред писмених и контролних задатака у школској 2016-2017. години: 5.разред6.разред7.разред8.разред5. и 6.разред Лубница7. и 8.разред Лубница
- Летопис школске 2015-2016.године
- Правилник о раду
- Правилник о награђивању запослених
- Правилник о безбедности ученика
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2015-2016.
- Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2015-2016.
- Годишњи план рада за школску 2015-2016.
- Распоред писмених и контролних задатака: 5.разред, 6.разред, 7.разред, 8.разред
- Летопис школске 2014-2015.године
- Годишњи извештај о раду школе за школску 2014-2015.
- Летопис школске 2013-2014.године
- Школски развојни план 2015-2020.
- Правилник о раду
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Измене и допуне пословника о раду Школског Одбора
- Измене и допуне пословника о раду Наставничког већа
- Пословник о раду Савета родитеља
- Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
- Историјат школеPowered by WebExpress